blog

Baas: je functioneert goed! Je bent ontslagen!

Geschreven door Theo klungers vrijdag 29 januari 2016 14:04

Soms snap ik iets niet helemaal. Heb je iemand die uitstekend functioneert en wat doe je dan? Ontslaan natuurlijk, het contract niet verlengen. Logisch toch? De meeste zullen nu denken dat ik een gaatje in mijn hoofd heb, maar toch gebeuren dit soort zaken.

 

Kinderombudsman Dullaert doet uitstekend zijn werk, daar is zelfs zijn baas, de ombudsman, het over eens. Toch zal zijn baas de ombudsman hem per 1 april niet voordragen voor herbenoeming, want Dullaert past niet binnen het team, dat de ombudsman wil samenstellen.

 

Ik word dan zo nieuwsgierig. Wat voor soort team wil de ombudsman samenstellen, dat je daar een uitstekende kinderombudsman voor opoffert. Ik ben vast een beetje dom, maar ik zou denken dat een kinderombudsman moet opkomen en aandacht moet vragen voor kinderrechten en dat doet Dullaert uitstekend en met resultaat. Daar is m.i. de voorkeurssamenstelling van een team ondergeschikt aan, als dit al daadwerkelijk de reden is.

 

 

Ik heb Marc Dullaert een keer gezien op een expertmeeting tegen pesten. Wat mij opviel was zijn betrokkenheid, gedrevenheid en daadkracht. Voor mij is kinderombudsman Marc Dullaert een voorbeeld van hoe een kinderombudsman moet functioneren. 

 

Er loopt een petitie om Marc Dullaert te laten blijven. Hier kunt u de petitie vinden en tekenen, als u dat wil... Marc Dullaert komt op voor de kinderen. Nu kunnen wij opkomen  voor Marc Dullaert.
 
Tip voor de baas: zelf ontslag nemen, een eigen bureau of bedrijf beginnen en dan je eigen team samenstellen.
 
Ook na dit interview van Nieuwsuur op 4 februari 2016 met de ombudsman over het niet verlengen van het contract van de kinderombudsman begrijp ik het gedwongen vertrek van Dullaert nog steeds niet.
 

Of..... is het misschien toch allemaal een 1 aprilgrap?
.

 

de agressieve pester of toch niet??

Geschreven door Theo klungers zaterdag 09 januari 2016 13:43

"Hij slaat me zomaar", zei de jongen.

 

Een tijdje geleden nam een school contact met me op. Men maakte zich zorgen over een jongen uit de bovenbouw die zich fysiek agressief gedroeg tegen drie andere jongens. Om een kleinigheidje ontplofte hij. De drie jongens waren bang voor hem. De ouders hadden inmiddels hun bezorgdheid geuit over de agressie tegen hun kinderen. De vraag of deze jongen op school handhaafbaar was drong zich op.

 

Ik raadde de leraar aan om een pesttest af te nemen.De uitkomst kwam voor de leraar als een verrassing. Uit de test bleek, dat de klasgenoten de agressieve jongen niet als pester zagen (wat sommige ouders en leraren dachten) maar dat deze agressieve jongen juist gepest werd. Als pesters werden door verschillende leerlingen juist de drie jongens genoemd die klaagden bij hun ouders en de leraren. Deze drie jongens zaten de agressieve jongen steeds onderhuids te sarren, totdat hij ontplofte. Dat vonden ze weliswaar eng, maar ook spannend, bleek achteraf. Stoer doen t.o.v. elkaar speelde ook een grote rol bij deze drie jongens.

 

In een herstelgesprek met de klas is het één en ander uitgesproken. De ouders van de drie jongens, die zich in eerste instantie als ouders van pestslachtoffers hadden gemanifesteerd, omdat ze toen de waarheid nog niet kenden, pakten hun rol goed op en hebben hun jongens duidelijk gemaakt dat sarren niet wordt geaccepteerd en dat elkaar respectvol behandelen voor iedereen prettiger is.

 

Ook hier (en bijna altijd) zit een pestsituatie dus net weer even anders in elkaar dan eerst werd gedacht.

 

Anti-pestprogramma's het ei van Columbus!(?)

Geschreven door Theo klungers donderdag 05 maart 2015 14:39

Met verve hebben staatssecretaris Dekker en Kinderombudsman Dullaert werk gemaakt van de anti-pestwet en het wetenschappelijk  laten keuren van anti-pestprogramma's door het NJI. De directe aanleiding was een aantal tragische zelfmoorden onder tieners omdat ze werden gepest. Naast anti-pestprogramma's werden ook SOVA-programma's beoordeeld. Oorspronkelijk stond in het concept van de anti-pestwet dat scholen alleen een programma mochten gebruiken, die voorlopig goedgekeurd was. Dit is later onder druk van het onderwijsveld uit de wet gehaald, omdat scholen zelf willen kiezen.

 

Enige tijd geleden kwam dagblad "Trouw" met een artikel over het gebruik door scholen van niet voorlopig goedgekeurde anti-pestprogramma's. De Kinderombudsman reageerde hierop in het TV-programma Jinek.

 

Pesten voorkomen en aanpakken vergt goed onderwijs. Wat dat betreft ben ik het helemaal met hoogleraar pedagogiek Micha de Winter eens. Goed onderwijs, leerlingen elkaar laten leren waarderen, elkaar laten helpen, leren accepteren dat iedereen anders is, daar draait het om. Een goed programma kan dan een zinvolle aanvulling zijn. Meer ook niet. Zelfs het meest effectieve programma lost nog niet de helft van pestproblemen op!!  Het is geen wondermiddel, zeker als na een uurtje "anti-pesten" in de week met de kinderen weer overgegaan wordt tot de orde van de dag.

 

Leerlingen werkelijk helpen tegen pesten is zorgen dat iedere leerling relaties kan en mag aangaan, zich competent voelt en autonoom is. Door deze drie "dingen" word je gelukkig, zeker als je dit ook de ander gunt. En als je je echt prettig voelt ga je minder gauw pesten en bouw je vriendschappen op, hetgeen weer een goede bescherming tegen pesten is.

 

Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen goed leren omgaan met conflicten oplossen en in dit proces begeleid worden door volwassenen in de school (of oudere leerlingen). Het empatisch vermogen wordt hiermee enorm geoefend is mijn ervaring. En iemand die empatisch is, zal minder tot niet pesten. En uitgesproken conflicten zorgen voor een tevreden gevoel, terwijl niet uitgesproken ruzies kunnen leiden tot wrokgevoelens, pestgedrag en/of angstig gedrag.

 

Verder zal in een school tussen de volwassenen een goede werksfeer moeten heersen om pesten curatief en vooral preventief aan te pakken. De volwassenen creëren hiermee een welkomstachtige sfeer in het gebouw en geven het goede voorbeeld in de omgang met elkaar. Ook heeft een goede sfeer baat bij ouders en leraren, die respectvol met elkaar omgaan en lol met elkaar hebben. Leerlingen genieten van ouders en leraren die lachen met elkaar.

 

De kijk van de leraar en alle andere schoolmedewerkers  moet m.i. dus niet alleen gericht zijn op hoe we pesten voorkomen, maar vooral gericht zijn op hoe we een situatie  creëren, die voldoet aan de behoefte aan competentie, autonomie en het hebben van vriendelijke relaties. Een goede methode (wel of niet goedgekeurd) kan dan een zinvolle bijdrage zijn, maar is beslist niet de hoofdzaak.

 

 

Pesten tussen volwassenen op school / pesten op het werk

Geschreven door Theo klungers zondag 11 januari 2015 13:40

Tijdens een ouderavond over pesten was een deelnemer kritisch over het pedagogisch handelen van een leraar. Ik gaf aan,dat het zinvol is bij vragen over pedagogisch handelen met de leraar in gesprek te gaan. In de zaal werd gegrinnikt door de ouders. Het bleek dat de vragensteller geen ouder was, maar een duo-collega van die betreffende leraar.

 

Er komt naast pesten tussen kinderen ook steeds meer aandacht voor pesten op het werk. Uiteraard een goede zaak. In deze blog wil ik inzoomen op pesten tussen volwassenen op school.

 

Pesten op school tussen volwassenen is nadelig voor het hele team. In een veilig werkend schoolteam durft men van elkaar te leren, elkaar hulp te vragen, advies te geven en inspiratie met en bij elkaar op te doen. Bij een onveilig schoolteam is van het bovenstaande vaak geen sprake. Hierdoor stagneert het beste uit jezelf en collega's halen en ontstaat stress. Voor de betrokkenen kan school zo tot een hel worden. Vormen van pesten in het onderwijs zijn o.a.:

 • Tegenover leerlingen klagen over een collega.
 • Gezagsondermijnende opmerkingen maken. Bijvoorbeeld tegenover leerlingen: "Ach, jongens, heeft de juf dat zo gezegd?" Dan diep zuchten en vervolgen met: "Laten we het maar even anders doen."
 • Elkaar kunnen helpen, maar dat niet doen.
 • Collega afvallen tijdens oudergesprekken.
 • Een leerkracht onzeker maken, door negatieve feedback en daarna die leerkracht aanspreken op onzeker lesgedrag.
 • Oudergesprekken voeren, zonder de direct betrokken leerkracht daarbij te betrekken om daarna aan die leerkracht te vertellen wat er moet gebeuren in zijn of haar groep.
 • Bij een leerkracht in de groep / klas komen en daar zomaar gaan ingrijpen en de leerkracht vertellen wat hij of zij nu moet doen.
 • enz.
 • Daarnaast nog alle andere vormen van pesten, die je ook ziet bij andere bedrijven / instellingen. Lees heel veel meer door hier te klikken en daarna te scrollen naar punt 4.

 

 

Het pesten binnen een onderwijsorganisatie tussen volwassenen heeft nog een ander aspect. Het onderwijs wordt slechter. Leraren durven geen hulp te vragen, durven geen initiatieven te nemen om het onderwijs te verbeteren en........ leerlingen zien het slechte voorbeeld.

 

Op een goede school zien leerlingen hoe volwassenen  elkaar in gelijkwaardigheid helpen. Ze zien volwassenen met elkaar praten, prettig discussiëren, en lachen. Ze zien volwassenen die enthousiast werken om het onderwijs continu te verbeteren, elkaar wederzijds tips geven. En de kinderen zien volwassenen die accepteren dat elke collega anders is. Als leerlingen dat ervaren kan deze sfeer ook overslaan op leerlingen onderling en tussen volwassenen en leerlingen. Ze zien dat meningsverschillen opgelost kunnen worden. Leerlingen zien dat mensen respectvol met elkaar omgaan.

 

Mijn ervaring is dat pesten onder kinderen alleen structureel aangepakt kan worden, curatief en preventief, als het in het team goed zit. Een team met pestgedrag is slecht voor het team en slecht voor de kinderen.

 

Hoe is de sfeer bij u op school?

 • Praten jullie meer met dan op negatieve wijze over collega's
 • Zijn alle collega's welkom bij u in de les?
 • Durft u hulp te vragen?
 • Durft u even iets aan een collega te vragen, zelfs als er leerlingen bij zijn?
 • Durft u gevraagd advies te geven?
 • Durft u zorgen te delen?
 • Praat u met warmte over uw collega's en durft u tegenover de leerlingen rustig toe te geven dat een collega op een bepaald onderdeel beter is dan u?  Bijvoorbeeld: "Beste jongens en meisjes, jullie weten dat mevrouw Jansen handig is met......, dus ik heb even met haar overlegd en .....

 

Als u deze vragen zonder meer met "ja" kunt beantwoorden zit het waarschijnlijk wel goed bij u op school. Kinderen hebben recht op een veilige school en dat heeft alleen maar kans van slagen als de volwassenen in school kritisch en respectvol samenwerken.

 

 

interactie bij pesten beïnvloedt het verdere verloop van het pesten!(?)

Geschreven door Theo klungers zondag 04 januari 2015 14:00

In de onderwijswereld en  in de wereld van de hulpverleners, zoals therapeuten komt regelmatig de discussie op tafel, vaak heel omzichtig en voorzichtig, over de rol van de gepeste in pestsituaties. Voordat u verder leest: hoe denkt u daarover?

 

Ik hoor vaak de volgende meningen:

- Sommige gepeste kinderen reageren ook zo inadequaat.

- Sommige gepeste kinderen worden maar kort gepest, omdat ze goed
  reageren.

- Sommige gepeste kinderen zijn zo weinig weerbaar....

- Sommige gepeste kinderen......(vult u maar in).

 

Het komt erop neer dat gepeste kinderen min of meer medeverantwoordelijk zijn voor, of schuldig zijn aan de pestsituatie. Zeker als gepeste kinderen, soms ook pester, helper of verdediger zijn, wat ook gebeurt.

 

Hoe kijk ik ( Theo Klungers ) er tegen aan?

 

Pesten is een groepsgebeuren, dus ook een interactiegebeuren. Hoe een gepest persoon reageert op een pestend persoon heeft weer invloed op o.a. de reactie van de pester. Hier kun je in therapie of coaching ook wat mee. Je leert een gepest persoon hoe hij of zij zinvol kan reageren. En dat is per situatie en persoon verschillend. Het hangt af van de rest van de groep, en gezagdragers, de type pester en hoe je als gepest persoon zelf in elkaar steekt. Dus de reactie van een gepest persoon heeft invloed op het vervolg van het stoppen, verminderen of doorgaan van pesten, net zo goed als de manier van reageren door alle andere betrokkenen.

 

Maar..... een gepest persoon zou niet in een pestsituatie  moeten belanden. Niemand heeft het recht een ander te pesten!!!!!!!!! Als we het al over een schuldvraag hebben, dan is de gepeste in ieder geval niet de schuldige.

 

De vraag of de pester niet in coaching of therapie zou moeten (als de normale opvoedkundige handelingen niet werken) is wat mij betreft "ja". Gelijktijdig zie ik dat weinig gebeuren.

 

Tegen mijn cliënten zeg ik ook altijd: "Niemand heeft het recht jou / u te pesten!!! Maar als het dan toch gebeurt, is het handig om te weten wat je kunt doen!"

 

 

 

lessuggestie onderbouw: elkaar helpen

Geschreven door Theo klungers zondag 21 december 2014 15:29

Doel: kinderen leren, dat en hoe je elkaar kunt helpen.

 

Lessuggesties:

 

 1. Bekijk het filmpje van de hulpeloze schildpad en de helper.
 2. Wat gebeurt hier?
 3. Wat zal er gebeurd zijn?
 4. Wat zal de schildpad op zijn rug gedacht hebben, toen hij op zijn rug lag? Hoe zal hij zich gevoeld hebben?
 5. De andere schildpad ging helpen. Waarvoor zou hij dat gedaan hebben?
 6. Hoe vinden jullie dat?
 7. Hoe loopt het af?
 8. Hoe denk je dat de schildpad, die geholpen werd, zich voelde toen hij weer op zijn pootjes stond?
 9. Wie heeft ook wel eens iemand geholpen? (ander kind, mama, papa, oma, opa, de hond,  enz).
 10. Hoe vond.........(naam van geholpen persoon/dier) dat jij hem/haar hielp?
 11. Heeft iemand jou wel eens geholpen? Wie was dat dan en wat deed die persoon? Hoe vond jij dat?
 12. Wie wil er nog iets vragen of iets zeggen?
 13. Wat hebben we geleerd?
 14. Zullen wij elkaar ook helpen in deze klas?

 

Daarna kunt u als leraar de komende dagen hulpgedrag bij kinderen benoemen. Bijvoorbeeld door de ingezette kwaliteit te koppelen aan de activiteit, dus:

"Ik zie jou hulpvaardigheid toen jij voor Josefien haar stoeltje pakte.

 

 Klik hier voor andere lessuggesties... 

 

 

lessuggestie voortgezet onderwijs over feedback geven bij filmpje & cyberpesten

Geschreven door Theo klungers zondag 21 december 2014 12:52

De filmpjes hieronder zijn in het Engels!

 

Doel: leerlingen worden zich bewust van het effect van commentaar leveren bij een filmpje.

 

Lesopbouw (de vragen één voor één stellen, dus niet alle vragen gelijktijdig laten zien) kan zijn:

 1. Je krijgt een song van Ronan Parke te zien. Welke gedachten komen als eerste bij jou op bij het zien van dit filmpje? (ieder voor zich zelf)
 2. Wat is volgens jou de boodschap in dit filmpje? (ieder voor zich zelf)
 3. Wat vind je van de boodschap in het filmpje? (ieder voor zich zelf)
 4. Waarvoor zou de zanger dit filmpje gemaakt hebben? Hier het antwoord (eventueel pas bekijken na de onderstaande vragen/discussie).
 5. Bespreek je bovenstaande antwoorden in een groepje. Je hoeft het niet met elkaar eens te worden. Leg wel je mening uit.
 6. Bedenk positieve feedback voor de filmmaker (tops) en eventueel één advies (tip). (eerst voor jezelf en na een teken van de leraar met je groepje).
 7. (klassikaal) Stel, de makers van dit filmpje lezen jullie commentaren, wat voor gevoel zou dit bij de makers opwekken?
 8. Als jij zelf een filmpje of foto hebt geplaatst, welk commentaar maakt jou blij? Hoe komt dat?  Welk soort commentaar geeft jou een vervelend gevoel? Maakt het dan nog uit wie een positief of negatief commentaar geeft op jouw foto of filmpje?
 9. Wat doe jij als je je rot voelt door een commentaar of juist heel blij?
 10. Welk commentaar heeft jou ooit heel blij gemaakt?
 11. Wie wil er nog iets delen / zeggen / vragen?
 12. Kunnen we de les afsluiten?

 
Veel informatie over pesten en cyberpesten kunt u vinden in Tips en Bibliotheek. Succes!!! 

 Klik hier voor andere lessuggesties...

 

Vragen gemaakt door groep 8 over cyberpesten

Geschreven door Theo klungers zondag 14 december 2014 09:16

inleiding

Laat de kinderen zelf meer leren over het voorkomen en aanpakken van pesten & cyberpesten en over het verkrijgen van een goede groepssfeer. U kunt dat als leraar zelf faciliteren. Hieronder vindt u een voorbeeld hoe u zo'n project kunt aanpakken. 


uitgangspunten 

 

 • Met de kinderen bepaalt u een groepsdoel. Bijvoorbeeld: aan het eind van dit project (of les) weet ik hoe ik pesten & cyberpesten kan voorkomen en / of aanpakken en hoe ik kan meewerken aan een goede groepssfeer.
 • Alle kinderen van de klas werken samen. Ieder kind vanuit zijn eigen kwaliteit om kennis en vaardigheden omtrent pesten, waaronder ook digitaal pesten te verwerven en te onderzoeken hoe je komt tot een prettige(r) groepssfeer.
 • Het gaat om een "groene aanpak", zoals bij groene spelen: geen competitie maar samenwerking.
 • Kinderen onderzoek verrichten.
 • Kinderen bedenken aantrekkelijke werkvormen om hun opgedane kennis omtrent pesten voorkomen en aanpakken en het verbeteren van een groepssfeer vorm te geven. Hierbij kan ieder kind zijn / haar talent inzetten.Motiveren van de kinderen

Kids, de juffen en meesters op onze school vinden het belangrijk om pesten, waaronder digitaal pesten goed aan te pakken en met elkaar te zorgen voor een goede sfeer in de klas. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Hier volgen antwoorden op................ . We willen jullie inschakelen om hierover mee te denken, en voorlichtingsmateriaal, lesmateriaal, spelletjes, enz. te maken die we ook in andere klassen of op een ouderavond kunnen laten zien / horen. Willen jullie ons daarbij helpen? Antwoorden volgen....


   
 Aan de slag.  De les(sen)opbouw kan zijn.....

De onderstaande manier van werken is m.i. geschikt voor de bovenbouw in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

 • Met de kinderen bepaalt u een groepsdoel. Bijvoorbeeld: Aan het eind van dit project (of les) weet ik hoe ik pesten & cyberpesten kan voorkomen en / of aanpakken en hoe ik kan meewerken aan een goede groepssfeer.
 • Laat de kinderen over pesten en / of cyberpesten een mindmap maken. Hier een voorbeeld van een mindmap digitaal pesten.Tip: een mindmap of woordveld over een goede groepssfeer zet de leerlingen meteen op een positief spoor van het prettig(er) omgaan met elkaar.
 • Laat de kinderen in groepjes onderzoeksvragen bedenken over het omgaan met pesten, waaronder cyberpesten of prettige groepssfeer. Maak gebruik van woordenveld of mindmap.
 • Laat de kinderen daarna onderzoeksvragen bedenken voor het verkrijgen van een goede sfeer in een klas
 • Bespreek de vragen klassikaal.
 • U kunt zelf ook nog suggesties doen voor onderzoeksvragen.
 • Overleg hoe antwoorden kunnen worden verkregen op de onderzoeksvragen.
 • Bespreek waar je de antwoorden kunt vinden en hoe je weet dat een antwoord waarschijnlijk betrouwbaar is. (eerst in groepje, daarna klassikaal).
 • Wie gaat welke vraag vinden (individueel of per tweetal of groepje).
 • Als alle vragen beantwoord zijn, kunnen de kinderen aan de slag met het bespreken van de antwoorden. 
 • Bespreek eerst in groepjes en daarna klassikaal hoe je het geleerde (de gevonden antwoorden op de vragen) kunt verwerken, bijvoorbeeld via filmfragmenten (youtube), bordspel maken, zelf filmpjes maken, muziek, website maken, enz.... Laat ieder kind zijn talent daarvoor gebruiken.
 • Bespreek met de leerlingen hoe alle uitgewerkte "produkten" een verbinding met elkaar krijgen in naam en samenhang.
 • Voer het uit met het maken van bijvoorbeeld een website, schilderij of tekeningen, met het voeren van een debat op een ouderavond of het uitvoeren van een lied, musical of toneelstuk filmpje maken of ieder kind dat op wat voor manier dan ook laat zien wat het geleerde voor hem of haar heeft betekent, enz.
 • Evalueer met de groep of het groepsdoel gehaald is.


Groep 8 heeft mij geholpen (dank jullie wel ) om een serie onderzoeksvragen te bedenken over cyberpesten. 

- Wat is cyberpesten? 
- Wat valt onder cyberpesten?
- Waarom heet het cyberpesten?
- Hoe ontstaat cyberpesten?
- Wat is het doel van cyberpesters?
- Waarom pesten de pesters?
- Hoeveel kinderen worden er gepest via internet?
- Waarom zou de cyberpester jou kiezen?
- Is cyberpesten erger dan normaal pesten?
- Waarom worden wachtwoorden gehackt?
- Wat is een goed wachtwoord?
- Hoe kun je cyberpesten stoppen? 
- Hebben cyberpesters vroeger zelf problemen gehad?
- Valt strippen voor de webcam onder gepusht worden of onder het zelf willen?
- Bij wie kun je het beste terecht als je wordt gecyberpest?
- Wat is stalken?
- Wordt er in games gepest?
- Hoe kun je het cyberpesten stoppen? 
- Hebben psychologen vaak veel aanvragen door cyberpesten? 
- Wat gebeurt er als je foto's op internet plaatst? 

  


Werken aan de groepssfeer....

Geschikt voor alle leerlingen is het werken met een woordveld of mindmap over een goede groepssfeer. Daarna kunnen de kinderen op eigen niveau en in groepjes activiteiten bedenken en materialen ontwikkelen, die te maken hebben met een goede groepssfeer.

Ook geschikt voor alle leerlingen is na het maken van een woordveld of mindmap het laten bedenken van tips. Ook de tips kunnen weer uitgewerkt worden in activiteiten (muziek, toneel, liedjes, gedichten, voorlezen, enz.) en materialen (spelletjes, kunstwerken).


Veel informatie over pesten en cyberpesten kunt u vinden in Tips en Bibliotheek. Succes!!! 

anti-pestmethodes & staatssecretaris Dekker

Geschreven door Theo klungers dinsdag 27 mei 2014 17:52Anti-pestmethodes

 

Veel methodemakers van anti-pestprogramma's hebben keihard gewerkt om hun methode erkend te krijgen door de staatssecretaris Dekker.

 

De vraag is uiteraard of we er zijn met (voorlopig) goedgekeurde programma's. Ik vind het belangrijk dat methodes onderzocht worden. De nu voorlopig goedgekeurde programma's wil  staatssecretaris Dekker ook verder in de praktijk laten onderzoeken de komende jaren. Prima lijkt me.

 

Maar met een programma alleen red je het niet. Het gaat vooral om attitude bij de volwassenen (leraren en ouders) om elk kind te zien en te erkennen dat elk mens anders is. De volwassenen dienen een levend voorbeeld hierin te zijn. 

Hieronder de vele bekende methodes en de methodes die door staatssecretaris Dekker zijn goedgekeurd. Scholen mogen echter zelf weten welke methode ze kiezen.

 

Deze link bevat de Beoordeling anti-pestprogramma's Rapportage van de commissie voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).


Hieronder de methodes / interventies m.b.t. pesten en SOVAOmgaan met pesten / Sta Sterk Trainingen  / plus promotieilmpje  
   NJI: Goed onderbouwd ** 
8 t/m 12 jaar doelgroep specifiek

Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: voorlopig goedgekeurd voor specifieke doelgroep.Uit eigen beweging / Ho, tot hier en niet verder...  
NJI: niet erkend 
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: geen beoordeling.Kanjertraining plus promotiefilmpjes   
NJI: effectief volgens goede aanwijzingen 
4 t/m 15 jaar 
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: voorlopig goedgekeurd.
KiVa plus promotieilmpje  
  NJI: goed onderbouwd 
  7 t/m 13 jaar 
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: voorlopig goedgekeurd.No Blame Methode  
niet gevonden in databank NJI 
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: geen beoordeling  De Vreedzame school plus promotiefilmpjes    
NJI: goed onderbouwd 
 
4 t/m 12 jaar 
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: voorlopig goedgekeurd.= Prima-methode     
NJI: effectief volgens goede aanwijzingen 
 
4 t/m 12 jaar 
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: voorlopig goedgekeurd.Rots en Water /promotiefilmpje 1/filmpje 2 / NJI: goed onderbouwd 
9 t/m 18 jaar
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: afgewezen.Leefstijl plus promtieilmpjes   
NJI: goed onderbouwd 
  
4 t/m 18 jaar   
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: geen beoordeling.Kinderen en hun sociale talenten 
niet gevonden in databank NJI
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: geen beoordelingGoed Gedaan 
niet gevonden in databank NJI
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: geen beoordelingPlezier op school / plus promotiefilmpje    
NJI: goed onderbouwd 

Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: voorlopig goedgekeurd voor specifieke doelgroep.= Gelijk=Gelijk? /filmpje 
NJI: goed onderbouwd 
 
10 t/m 12 jaar
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: afgewezen.Marietje Kessels Project plus promotieilmpje  
NJI: goed onderbouwd  
10 t/m 13 jaar 
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: afgewezen.Pestbriefje /promotiefilmpje 
niet gevonden in databank NJI
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: afgewezen.     
meidenvernijn / promotiefilmpje bij leraar 24)  
NJI: niet erkend 
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: geen beoordeling.=  M5 / plus promotieilmpje 1 / promotieilmpje 2 
niet gevonden in databank NJI
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: afgewezen. Weerbaarheid in het Basisonderwijs   
NJI: in voorbereiding
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: geen beoordeling.Challange day /promotiefilmpje  
niet gevonden in databank NJI
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: afgewezen.Pesten op school: een actieprogramma  
NJI: niet erkend 

Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: geen beoordeling.R.E.S.P.E.C.T.  
NJI: niet erkend door NJI 
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: geen beoordeling.Semmi training op school  
NJI: niet erkend door NJI 

Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: geen beoordeling. Toptijgers   
niet gevonden in databank NJI)
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: geen beoordeling.
De Gewelige School / plus filmpjes 
Niet gevonden in databank NJI 
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: afgewezen.Taakspel /    
NJI: effectief volgens sterke aanwijzingen
  
7 t/m 12 jaar  
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: voorlopig goedgekeurd.Pad    
NJI: effectief volgens goede aanwijzingen
  
4 t/m 12 jaar  
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: voorlopig goedgekeurd.Alles Kidzzz / promotiefilmpje  
NJI: effectief volgens goede aanwijzingen
  
9 t/m 12 jaar / 
Beoordeling anti-pestprogramma's door het ministerie van OCW: voorlopig goedgekeurd voor specifieke doelgroep. 

 

 

 

 

 

Het ligt aan uw kind.

Geschreven door Theo klungers zondag 25 mei 2014 10:31

Het ligt aan uw kind

 

 

 

Deze week heb ik verschillende ouders gesproken, die me vertelden, dat het gepest worden aan hun kind lag. Ik ben zelf ook nog anderhalve dag leraar en kan me wel voorstellen wat een leraar bedoelt. Toch klopt de opmerking m.i. feitelijk niet.

 

Geen kind vindt het fijn om gepest te worden. Geen kind zal m.i dus bewust kiezen voor gedrag waardoor de ander hem of haar gaat pesten. Het gedrag komt ergens vandaan, bijvoorbeeld uit angst, hoger in de groepshiërarchie willen komen, erbij willen horen, last hebben van adhd of autisme, uitgelokt worden om boos te worden, seksuele geaardheid, of...   Daarbij komt nog dat m.i. niemand het recht heeft een ander te pesten. Irritatie en onbegrip over gedrag kan uitgepraat worden.

 

Elk gedrag vervult een bepaalde behoefte. Bij de pester kan dat o.a. zijn de behoefte aan waardering (v/d meelopers), het uiten van frustraties, macht (invloed) in de groep willen hebben of behouden, een groepsgevoel willen ervaren, wat dan wel ten koste gaat van een andere leerling. Op dat moment is er dus een probleem in de groepssfeer en groepscultuur.

 

Kinderen willen gezien en gehoord worden. Ik doe er toe in de klas.

 

Met één centrale vraag kun je de groepssfeer steeds positiever maken en het pesten verminderen of voorkomen. De vraag die ik stel aan een klas is: "Hoe kunnen we elkaar helpen om......" of  "Hoe kunnen we Pietje helpen om....." Op de ........ kun je dan de behoefte van het kind invullen. Als je als leraar een klas steeds richt op:

 • wij als groep helpen elkaar;
 • de groep helpt jou ook;
 • dus: één voor allen en allen voor één;
 • problemen, irritaties e.d. praten we uit;
 • iedereen is anders en gelijkwaardig;

 

dan ben je als leraar curatief en preventief bezig om pesten aan te pakken. Uiteraard dient een leraar en school de houding van: "Wij helpen elkaar" in warme betrokkenheid uit te stralen. Alleen dit zeggen is volkomen zinloos.

 

Daarnaast is het belangrijk dat ouders en leraren d.m.v. dienend leiderschap (betrokkenheid en grenzen aangevend) kinderen met de nodige humor en plezier begeleiden.

 

Het empatisch vermogen wordt op deze manier vergroot.

 

Dan ligt het dus niet aan het kind dat het gepest wordt, maar kijken leraren en ouders hoe dit kind en andere kinderen elkaar kunnen helpen zich prettig in de groep te voelen.

 

 

Pagina 1 van 5

«StartVorige12345VolgendeEinde»

Lezen over pesten

Praktische informatie om pesten aan te pakken vindt u in de reader "Van
pesten naar een wij-gevoel" voor ouders, leerkrachten en anderen die werken
met kinderen / jeugdigen.

Meer informatie

"Van een moeilijke groep naar een prettige groep" is een praktische reader
over het stimuleren van hulpvaardigheid naar de ander en zichzelf binnen de
groep.

Meer informatie

 

© 1996 - 2018 Posicom te Weesp  Kvk (gooi en eemland): 32063590   -  Posicom voor het aanpakken,voorkomen en verwerken van pesten & cyberpesten.