blog

reclamefilm KPN

Geschreven door Theo klungers woensdag 21 augustus 2013 19:48

Afgelopen week heb ik een reclamefilmpje van KPN bekeken waar een vader een bange zoon filmt en op faceboek zet. Het is reclame. M.i. straalt de reclame uit dat het leuk is om iemand in een kwetsbare positie op internet te zetten.

 

Dinsdag 20 augustus 2013 zag ik mijn gewaardeerde collega Bamber Delver bij Knevel en Van den Brink zitten om over de ethische kant van het filmpje te praten. De man tegenover hem vond, dat het filmpje wel kon en geen grenzen van privacy overschreden werden. Hij gaf aan ook zijn dochter in een voor hem grappige situatie gefilmd te hebben.

 

Bamber Delver vindt, dat je een filmpje alleen op facebook mag zetten als de gefilmde persoon daarvoor toestemming geeft. Op de vraag (herhaaldelijk gesteld) aan de man tegenover hem of zijn dochter toestemming gegeven had, gaf de man geen antwoord. Hij vond het filmpje leuk.

 

Ik ben het met Bamber Delver eens. Zet alleen een filmpje van iemand op internet als de gefilmde toestemming geeft. Dan laat je respectvol gedrag zien.

 
Ik vind trouwens ook dat het KPN-filmpje pesten verheerlijkt. Zoon wordt in het filmpje spottend "commando" genoemd en de volwassenen maar lachen. Maar dat is mijn mening. 

 

 

Hoe heb je / heeft u succesvol pesten gestopt?

Geschreven door Theo klungers donderdag 25 juli 2013 11:56

Successen bij het stoppen van pesten

  
 
Bent u ooit gepest en is het pesten gestopt?

Of heeft u ervaring met een succesvolle aanpak, waardoor het pesten stopte? 


Help anderen door hieronder bij "reageer" uw succesaanpak m.b.t. het stoppen van pesten te beschrijven. 


Denk a.u.b. om het volgende:
= gebruik geen namen in uw verhaal of gebruik andere namen.
= U bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw verhaal.  
= Voor "u" kan ook "je" gelezen worden.  

Alvast bedankt voor de moeite! Smile     

  


  
Indien u zelf behoefte heeft aan tips tegen pesten, dan kunt u ook kijken bij tips en bibliotheek en / of de gratis reader "Van pesten naar een wij-gevoel" downloaden. 

Groepsplan Gedrag van Kees Overveld

Geschreven door Theo klungers donderdag 18 juli 2013 18:35

"Ik Ben Enthousiast"

In deze rubriek bespreek ik boeken,
materialen en methodes waar ik enthousiast over ben.

 

Titel: Groepsplan Gedrag - Planmatig werken aan
passend onderwijs

Schrijver: Kees van Overveld

Uitgever: Pica

Website: www.uitgeverijpica.nl  

ISBN:9789077671788

Bestemd voor: leerkrachten

 

Inhoud:


In "Groepsplan Gedrag" van Kees Overveld staat gedrag in de klas centraal. Positief gedrag aanmoedigen en lastig gedrag voorkomen (preventief) of aanpakken (curatief). In dit boek aandacht voor groepsvorming, groepshiërarchie, onderwijsbehoeften, preventieprogramma's voor sociaal emotioneel leren, meten en vooruitgang, observaties, zelf via smarphone of tablet, sociogram, maken, analyses en allerlei aanpakmogelijkheden voor de leraar, zoals omgaan met verstoringen, enz, enz, enz.... Het boek barst van concrete tips.

Daar het boek eind 2012 is uitgekomen is de theorie up-to-date.

 

Voor meer informatie over de inhoud van "Groepsplan Gedrag" en een filmpje van Kees Overveld: http://www.uitgeverijpica.nl/index.php/titels/417/417

 

Is het boek bruikbaar in de praktijk?

 

Het mooie van dit boek is, dat de voorgestelde acties om probleemgedrag te voorkomen, te observeren te analyseren, aan te pakken en te evalueren zeer praktisch zijn. Je kunt m.i. als leraar direct met de adviezen aan de slag in de klas, met een klein groepje of met een individueel kind.

 

Connectie met pesten

Ook aan groepsvorming bij pesten wordt aandacht besteed. Niet zoveel, maar wat er besproken wordt klopt. De aanpak met het Groepsplan Gedrag is breder dan alleen pesten en dus niet helemaal op pesten gericht.

 

Wat had ik er nog in willen hebben

Ik mis oplossingsgerichte gesprekken met het kind en hoe je de oplossingen uit het kind laat komen ("gespreksprotocol"). Zelf ben ik er voorstander van om met een kind of groep een handelingsplan "gedrag" te maken, gericht op wat we willen in de groep, waar we al staan als groep en wat ieder van ons kan doen om ons doel te bereiken.

 

Aanrader?
Zeer zeker een aanrader als je gedragsproblemen wil voorkomen of planmatig aan wil pakken op verschillende niveaus. Wat mij betreft een standaardwerk voor alle leraren.  Smile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen uit beschermende gezinnen vaker slachtoffer van pesten

Geschreven door Theo klungers vrijdag 10 mei 2013 10:18

In Trouw van 09-05-2013 staat en artikel over opvoedstijlen van ouders, die effect hebben of kinderen zich ontwikkelen tot gepeste of pester. De andere rollen in een pestproces blijven in dit artikel buiten beschouwing (meeloper, helper, buitenstaander). Volgens de onderzoekers, aldus Trouw, is het van belang dat gezinnen al voordat de kinderen naar school gaan begeleiding krijgen om pesten te voorkomen.

 

Een kind dat vriendelijk-weerbaar leert te zijn (en karakter speelt daarbij ook een rol) heeft veel minder kans gepest te gaan worden. Bij een te beschermende opvoeding leer je een kind dat de wereld onveilig is en dat jij als ouder het kind beschermt, omdat het dat zelf niet kan. Effect: een onzeker kind, dat niet leert op te komen voor zichzelf en niet durft te vertrouwen op zichzelf. Het is als een kind op je rug nemen tijdens zwemmen, maar het niet leert zwemmen.

 

Dus eigenlijk is het je eigen schuld als je gepest wordt? Had je maar weerbaar moeten zijn (gemaakt). Handig vriendelijk-weerbaar maakt je veel minder kwetsbaar. Echter tegen een kwetsbaar iemand die overvallen is, zeg je ook niet dat het eigenlijk een beetje zijn eigen schuld is. Had het slachtoffer maar weerbaarder moeten zijn of niet meer de straat op moeten gaan. Het land zou (terecht) te klein zijn als een politicus deze uitspraak zou doen.


Uiteraard kan een ouder ook heel beschermend zijn geworden door pestgedrag. 

Vriendelijk weerbaar of niet, een pester en zijn meelopers hebben nooit het recht om te pesten. Pesten mag gewoonweg niet. En daar mag best meer op worden ingezet tijdens de opvoeding  thuis en op school.

 

Uiteraard kan een pestend kind ook een probleem ervaren. Dit kind dient dan ook effectieve begeleiding te krijgen, maar dit ontslaat ons volwassenen niet pestgedrag direct aan te pakken, want pesten mag nu eenmaal nooit!

 

Een interessant blog ook over dit onderwerp van Mieke van Stigt, pedagoog en socioloog vindt u hier.... 

 

 

 

Gevolgen van pesten bespreekbaar maken

Geschreven door Theo klungers zaterdag 20 april 2013 11:35

Afgelopen vrijdag was de dag tegen pesten. Verschillende scholen hebben daar aandacht aan besteed. In hoeverre besteed je op zo'n dag ook aandacht aan zelfdoding door pesten en vooral ook hoe?

 

Met de bovenstaande vraag kreeg ik te maken toen een moeder me vertelde dat een kind uit groep 3/4 te horen had gekregen dat kinderen die gepest worden zelfmoord plegen. Nu zal de leerkracht dit waarschijnlijk genuanceerder verteld hebben en met de goede bedoeling pesten te voorkomen. Zeker gevoelige kinderen (waarvan een groot deel wellicht niet pest) kunnen hier wakker van gaan liggen, zeker als het verschil tussen pesten en ruzie niet geheel duidelijk is voor een kind. Ook voor kinderen die gepest worden kan de gedachtegang ontstaan, dat ze later dus zelfdoding plegen.

 

Het verhaal wat pesten doet bij kinderen (minder zelfvertrouwen, slecht zelfbeeld, verdriet, angst) en dat er een klein (maar elk kind is er één te veel) aantal kinderen komt tot zelfdoding trekt de gevolgen van pesten in een breder perspectief. De leerlingen kunnen op hun niveau dan verder met de leerkracht spreken over wat ze aan het pesten kunnen doen en daar goede afspraken over maken.

 

Belangrijk is, om na te gaan hoe het gesprek over pesten is binnengekomen bij (jonge) kinderen door te checken van wat ze in dit gesprek over pesten en omgaan met elkaar geleerd hebben en welke afspraken  gemaakt zijn. Handig ook om dit naar ouders toe te communiceren (per e-mail), zodat deze met hun kinderen nog verder kunnen praten over het onderwerp pesten en welke rol hun eigen kind daarin heeft.

 

Plagen, ruzie of pesten

Geschreven door Theo klungers maandag 01 april 2013 10:27

plagen, ruzie of pesten - uit reader VPNEW

Geschreven door Theo klungers maandag 13 augustus 2012 07:37

Uit de reader "Van pesten naar een wij-gevoel" (VPNEW) van Theo Klungers van bureau Posicom.

Plagen / ruzie / pesten

Er bestaat een verschil tussen plagen, pesten en ruzie maken.

Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen plagen en pesten en wat is het verschil tussen pesten en ruzie maken?

Videofilm 
 

Plagen

Je kunt van plagen spreken, als beide partijen even sterk zijn, en er niet echt gesproken kan worden van een slachtoffer en een dader. Plagen zie je vaak bij mensen die elkaar wel mogen.

Het kan een steekspel met woorden zijn, of elkaar voor de gek houden. De plager heeft niet de intentie om de geplaagde te beschadigen. Tussen kinderen, zeker in de bovenbouw en in het oortgezet onderwijs, zie je hetzelfde patroon ontstaan. Humor (echte!) staat hierbij centraal.

De ogen van plager en geplaagde glinsteren, er vindt een woordenspel plaats. Dit versterkt zelfs de onderlinge band. De plager heeft warme gevoelens t.o.v. de geplaagde en dat is wederzijds.

Door zo nu en dan een beetje geplaagd te worden en terug te plagen zal de sociale weerbaarheid van een kind vergroot worden. Het is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Kinderen met een laag zelfbeeld (=hoe je jezelf ziet), weinig zelfvertrouwen, of (ex-)slachtoffers van pesten kunnen vaak niet tegen plagen; zij vinden het moeilijk om in te schatten of een plagerijtje niet als pesten bedoeld is.

Tips

 • Als een kind niet tegen plagen kan, is een gesprek met het kind hierover zinvol.
 • Niet tegen plagen kunnen, kan te maken hebben met een negatief zelfbeeld en zelfvertrouwen.
 • In de klas aangeven, dat de geplaagde plagen niet leuk vindt, omdat…… Dus stoppen!Ruzie

Ruzie maken wordt door kinderen nog wel eens benoemd als pesten. Hoewel een ruzie geen pesten is, kan een niet goed opgeloste ruzie soms wel tot pesten leiden.

Een ruzie is een conflict tussen mensen over een bepaalde zaak. Bijvoorbeeld over
spelregels bij het knikkeren, of over het feit of er nu wel of niet voor het “echie” werd gespeeld. Als een ruzie uitgepraat is kunnen de voormalige ruziemakers vaak weer samen door één deur.

Bij pestgedrag gaat het niet om een zaak (in ons voorbeeld de knikkers) maar om het beschadigen van een persoon.

Pesten (ook digitaal pesten)

Wat is pesten?


De pester heeft de bedoeling de ander te kwetsen.

Het herhaalt zich regelmatig   

Bij pesten is er een duidelijke slachtofferrol en een daderrol.

Pesten is zeer slecht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het slachtoffer.

Het slachtoffer kan volledig getraumatiseerd worden.

Trouwens pesten is ook slecht voor de pester, want ook hij ontwikkelt een manier van omgaan met andere mensen, die ervoor zorgt, dat hij 400% meer kans heeft om in de criminaliteit te komen.

Pesten is kindermishandeling tussen kinderen onderling!

Pesten is koud. De pester voelt geen warmte voor zijn slachtoffer en heeft geen respect voor hem of haar. Je ziet de ogen van een pester geen warmte uitstralen.

 

Plan pesten aanpakken van Dekker en Dullaert

Geschreven door Theo klungers zondag 31 maart 2013 13:25

Op 25 maart 2013 kwamen staatssecretaris Dekker en kinderombudsman Dullaert met een plan van aanpak tegen pesten. Pesten effectief aanpakken wordt wettelijk verplicht. Lees hier meer...

 Verslag in het jeugdjournaal van 25 maart 2013

Is dit nu een goede zaak of is het de zoveelste verplichting voor het onderwijs? Ik vind het een goede zaak dat scholen wettelijk verplicht worden pesten aan te pakken, mits ouders ook op hun verantwoordelijkheden kunnen worden aangesproken. Ik heb tijdens de expertmeeting over pesten met de staatssecretaris, kinderombudsman en collega's bepleit dat scholen pesten alleen succesvol kunnen aanpakken als de school en inspectie de mogelijkheden krijgen tegenwerkende ouders, die goedkeuren dat hun kind pest, aan te pakken, met het ultieme gevolg schoolverwijdering van ouder en kind. Uiteraard zal dit de laatste stap zijn in een pestprotocol.

 

Daarnaast willen staatssecretaris en kinderombudsman dat alleen bewezen effectieve methodes mogen worden gebruikt. Helemaal mee eens, mits er ruimte blijft om te experimenteren met nieuwe methodieken / methoden om te komen tot verbeteringen, want de beste onderzochte methoden reduceren pesten tot ongeveer 40%. Dat betekent dus dat er nog 60% gewonnen moet worden!! Daarvoor is uitproberen en evalueren van nieuwe mogelijkheden nodig.

 

Tenslotte ben ik van mening, dat vooral de leerkracht / docent en ouders ertoe doen in de pestaanpak. Een bevlogen leraar met ondersteunende directie, die betrokken is, ruimte & structuur biedt, plezier maakt en de leerlingen enthousiast elke dag veel leert en wijzer maakt en helder is in gedragsregels, is methodevrij al heel goed bezig pesten zoveel mogelijk te voorkomen en aan te pakken. En ouders "moeten" met hun kinderen te bespreken hoe mensen vriendelijk-assertief en betrokken met elkaar om kunnen gaan, dat pesten absoluut uit den boze is en beslist niet getolereerd wordt. "Gewoon" opvoeden dus. 

 

Uiteraard hebben de kinderen in het groepsproces, dat pesten is, zelf ook een belangrijke rol. En die rol van "Helper van de goede sfeer" maakt kinderen medeverantwoordelijk voor het welbevinden van zichzelf en medeleerlingen.

 

De staatssecretaris en kinderombudsman hebben vanuit de overheid met dit plan een duidelijk signaal afgegeven en dat verdient m.i. alle lof, ondanks de verschillende haken en ogen.

 

Pesten samen aanpakken

Geschreven door Theo klungers maandag 11 maart 2013 13:53

Pesten samen aanpakken

Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat (ook) bij het aanpakken van pesten vooral de leerkracht ertoe doet. Op zich verbaast mij dat niet, omdat de leerkracht, als het goed is, de dienende, vrolijke en betrouwbare leider in de klas is. Hij of zij is de baas!

 

In mijn dagelijkse praktijk merk ik dat ook vooral de ouders ertoe doen. Leerkrachten kunnen het niet alleen. Als zij en de ouders tegenover elkaar staan, wordt de leerkracht zijn of haar leiderschap betwist (thuis) en is het aanpakken van pesten moeilijk tot onmogelijk.

 

Ouders kunnen het ook niet alleen. Als leerkrachten bijvoorbeeld blijven zeggen, dat er niet gepest wordt, dan kunnen ouders hiervan moedeloos en boos worden vanuit onmacht. Het pesten zal waarschijnlijk door blijven gaan.

 

Waar ligt m.i. het probleem. Men vertrouwt de waarneming van de pestsituatie van een ander niet. Ouders en leerkrachten leggen niet de gegevens naast elkaar maar tegenover elkaar waardoor conflicten snel ontstaan. Men gaat elkaar vertellen wat er wel of niet moet gebeuren en /of elkaar verwijten maken.

 

Wat ik ervaar, is dat pesten aan te pakken is, als ouders en leerkrachten, pleinwacht, TSO en BSO hun bevindingen naast elkaar leggen en eventueel een pesttest afnemen. Als wij als volwassenen weten dat we niet de hele puzzel hebben, maar een onderdeel van de puzzel, dan kom je niet tegenover elkaar te staan, maar orden je de informatie naast elkaar. En van daaruit kun je kijken welke acties de leerkracht, de ouder, de pleinwacht, BSO, TSO, andere teamleden en directie gaan ondernemen.

 

Als je niet meer samenwerkt word je onderdeel van het probleem.
Als je samenwerkt word je onderdeel van de oplossing.

 

Bij samenwerken hoort ook elkaar informeren over eenmalige ernstige incidenten of over terugkerende kleine vervelende gebeurtenissen, waarbij goed onderscheid wordt gemaakt tussen conflict en pestgedrag.

 

Uiteraard hebben de kinderen zelf ook een belangrijke rol, maar de volwassenen moeten eerst hun verantwoordelijkheid nemen.

 

 

 

 

Mildheid van gepeste naar zichzelf

Geschreven door Theo klungers zondag 24 februari 2013 12:37

In december 2011 heb ik voor Kinderwijz een artikel geschreven over mildheid van gepeste naar zichzelf.
Dit artikel is vooral bedoeld voor (kinder)coaches, (kinder)therapeuten en psychologen.


Zie: http://www.kinderwijzmagazine.nl/mildheid-door-theo-klungers/ 

 

Kind als pester op internet en mediawijsheid

Geschreven door Theo klungers zaterdag 23 februari 2013 13:59

Mag pester / dader op internet gezet worden als de gepeste dit goed vindt? Wat vindt u / vind jij? Wanneer wel of niet?"

 

N.a.v. het filmpje van een jongen in Maastricht, die een meisje schopt, heb ik bovenstaande vraag aan mijn twittervolgers en mezelf gesteld.

 

Twittervolgers gaven deze meningen.

 • Zeker mag de pester(s) niet openbaar worden gezet. Hoe hard je ook wil handelen. Hij/zij heeft ook nog een leven.
 • Nee, schending van privacy en publieke onuitwisbare vernedering. Kwam je er vroeger met eieren op het marktplein toch beter vanaf.
 • Zo maak je de dader slachtoffer. Lijkt me geen goed plan.
 • Nee, absoluut oneens. Nooit kwaad met kwaad vergelden.
 • Vind ik niet kunnen. Op deze manier wordt het pestgedrag niet opgelost maar omgedraaid. Heksenjacht is niet meer van deze tijd.
 • De discussie is eigenlijk onnodig daar het probleem moet worden aangepakt bij de bron. Pesten begint op school. 
 • Nee, zeker niet. Dat is namelijk ook pesten. Je weet niet wat de motieven zijn van de pester èn het lost niets op.

  - Als je als samenleving digitale schandpaal juist vindt, waar komt het idee vandaan? 
  - Nu ik het filmpje heb gezien weet ik niet meer zo zeker of ik tegen publicatie ben. Kan wel eens helpen.... 
   

Op 23-02-2013 om 14.25 uur was er geen enkele twittervolger die vond dat je de dader op internet mag zetten.
Onderaan deze pagina kunt u ook uw mening weergeven. 

 

Steeds vaker zullen pestincidenten gefilmd worden. Hoe ga je daar als school mee om? Accepteer je het filmen van pesten om zo bewijs te hebben of verbied je het binnen en /of buiten school? Zal het verbieden helpen? Wat dan als iemand vanuit gevoelens van rechtvaardigheid het incident gefilmd heeft? Maak je als school onderscheid tussen filmen voor bewijsmateriaal en het filmen van mensen om het pesten op internet te zetten. Vind je dat de filmer niet had moeten filmen, maar had moeten ingrijpen? Wat doe je als het filmen toch op internet komt? Hoe begeleid je dan de mensen en hun ouders van kinderen die gefilmd zijn en die gefilmd heeft? Hoe ga je concreet het pestincident oplossen? Hoe ga je om met ouders die een (straf)klacht gaan indienen? Het heeft altijd een effect in de groep, naast eventuele juridische consequenties voor school en / of leerlingen. Hoe ga je met de media om? Welke informatie geef je aan leerlingen, ouders, leraren, collega's, scholen met wie je een relatie hebt en via welke (sociale) media, schoolwebsite en nieuwsbrieven ga je communiceren? Vragen waar je m.i. beter over nagedacht en beantwoord kunt hebben, voordat het jouw / uw school overkomt. Niet alleen ter imagobescherming maar m.i. vooral om pesten adequaat aan te pakken en te voorkomen vanuit pedagogisch handelen!!!

 

 

 

Pagina 2 van 5

«StartVorige12345VolgendeEinde»

Lezen over pesten

Praktische informatie om pesten aan te pakken vindt u in de reader "Van
pesten naar een wij-gevoel" voor ouders, leerkrachten en anderen die werken
met kinderen / jeugdigen.

Meer informatie

"Van een moeilijke groep naar een prettige groep" is een praktische reader
over het stimuleren van hulpvaardigheid naar de ander en zichzelf binnen de
groep.

Meer informatie

 

© 1996 - 2018 Posicom te Weesp  Kvk (gooi en eemland): 32063590   -  Posicom voor het aanpakken,voorkomen en verwerken van pesten & cyberpesten.